ยื่นภาษีออนไลน์ มาดูวิธีกันค่ะ

สำหรับผู้ใดที่ไม่สะดวกไปยื่นภาษีแบบกระดาษ ท่านสามารถไปยื่นผ่านระบบออนไลน์ได้จนถึงวันที่ 8 เมษายน 2565 โดยกรมสรรพากรให้ยื่นภาษีเงินได้ประจำปี 2565 แบบกระดาษในวันที่ 30 มีนาคม 2565 เป็นวันสุดท้าย โดยมีวิธี ยื่นภาษีออนไลน์ ดังนี้

1. เข้าเว็บไซต์ของกรมสรรพากร https://efiling.rd.go.th/rd-cms/ หลังจากนั้นคลิก “ยื่นแบบออนไลน์”

สำหรับผู้ใดที่เพิ่ง ยื่นภาษีออนไลน์ เป็นครั้งแรกคลิก “สมัครสมาชิก”  

2. ท่านสามารถเข้าสู่ระบบด้วยระบบ E-Filing, ระบบ Tax SSO, หรือระบบ Digital ID

ยื่นภาษีออนไลน์

โดยกรอก “เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร” และ “รหัสผ่าน” จากนั้นคลิก “เข้าสู่ระบบ”     หากท่านลืมรหัสผ่านคลิกที่ “ลืมรหัสผ่าน” ระบบจะส่งรหัส OTP มาให้ผ่านโทรศัพท์มือถือ และท่านกรอก OTP ที่ถูกต้องลงไป และตั้งรหัสผ่านใหม่ ก็ถือเป็นการ ยื่นภาษีออนไลน์ เสร็จสิ้น

3. มีการเพิ่มขั้นตอนการยืนยันตัวตนด้วย OTP

เพื่อความปลอดภัยที่มากขึ้น โดยระบบจะส่งรหัส OTP มาทางโทรศัพท์มือถือที่ท่านเคยลงทะเบียนไว้ หากท่านต้องการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือ ท่านสามารถเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่ได้เลย โดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการเปลี่ยนกับทางสรรพากร

4. เมื่อเข้าสู่หน้าต่อไป ระบบจะแสดงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ให้คลิกที่ “ยื่นแบบ” ช่อง ภ.ง.ด.90/91 ซึ่งเป็นแบบภาษีเงินได้ประจำปี

5. ขั้นตอนการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90/91 ซึ่งมีทั้งหมด 5 ขั้นตอน ดังนี้

 1. กรอกข้อมูลผู้เสียภาษี
 2. กรอกเงินได้
 3. กรอกค่าลดหย่อน
 4. ตรวจสอบข้อมูล
 5. ยืนยันข้อมูล

6. ให้ท่านกรอกข้อมูลผู้เสียภาษี

โดยระบบจะแสดงข้อมูลของผู้เสียภาษี ได้แก่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (เลขบัตรประชาชน), ชื่อ-นามสกุล, วันเดือนปีเกิด, สถานที่ติดต่อ (สถานที่ตามบัตรประชาชน), ร้านค้า/กิจการส่วนตัว (ถ้ามี) และให้ระบุสถานะในปัจจุบัน ได้แก่ โสด หม้าย หรือสมรส ซึ่งกรณีที่สมรสแล้วจะมีให้เลือกว่า อยู่ร่วมกันตลอดปี ระหว่างปี หย่า หรือคู่สมรสเสียชีวิตระหว่างปี 2564 เมื่อใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิก “ถัดไป”

ยื่นภาษีออนไลน์

7. สำหรับหน้านี้ให้ท่านใส่เงินรายได้ของท่านจากแหล่งต่างๆ เช่น เงินเดือน, รายได้จากฟรีแลนซ์ รับจ้างทั่วไป วิชาชีพอิสระ, รายได้จากทรัพย์สิน การทำธุรกิจ, รายได้จากการลงทุน หรือรายได้จากมรดก

ยื่นภาษีออนไลน์

ในขั้นตอนนี้ หากท่านเป็นพนักงานประจำให้เลือกรายได้จากเงินเดือน แล้วคลิกที่ “ระบุข้อมูล” จากนั้นระบบจะให้กรอกข้อมูล ดังนี้

 1. รายได้ทั้งหมด ให้ท่านรวมรายได้จากทุกนายจ้าง จากทุกบริษัทที่ท่านเข้าทำงานตลอดปี 2564 แล้วกรอกผลรวมทั้งหมด
 2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้รวมภาษีที่นายจ้างแต่ละที่หัก แล้วกรอกผลรวมทั้งหมด
 3. เลขผู้จ่ายเงินได้ คือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของนายจ้าง หากรับเงินจากหลายนายจ้าง ให้กรอกเลขของนายจ้างที่จ่ายให้ท่านเป็นจำนวนมากที่สุด
 4. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก “บันทึก”
 5. ถ้าหากท่านมีรายได้อื่นนอกเหนือจากนี้ ให้กรอกไล่ไปทีละข้อ โดยควรคำนวณตัวเลขให้พร้อม ก่อนเริ่มยื่นภาษีออนไลน์
ยื่นภาษีออนไลน์

เมื่อกรอกรายได้แต่ละข้อเสร็จ ระบบของกรมสรรพากรจะพาท่านกลับไปที่หน้ารายได้เหมือนเดิม ขั้นตอนนี้แนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดว่าถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ ( ยื่นภาษีออนไลน์ )

8. กรอกค่าลดหย่อนภาษี ซึ่งค่าลดหย่อนภาษีของปี 2564 แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ค่าลดหย่อนส่วนตัวและครอบครัว

 1. ลดหย่อนผู้มีเงินได้ 60,000 บาท
 2. ลดหย่อนบุตร
 3. อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา
 4. เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา
 5. อุปการะเลี้ยงดูคนพิการ หรือคนทุพพลภาพ
 6. ค่าลดหย่อนส่วนตัวและครอบครัว

กลุ่มที่ 2 ค่าลดหย่อน/ยกเว้น ด้านการออมและการลงทุน

 1. สามารถกรอกค่าลดหย่อนที่ได้จ่ายตามจริงได้ โดยระบบจะคำนวณสิทธิลดหย่อนให้สูงสุดตามที่กฎหมายกำหนดอัตโนมัติ
 2. กรณีค่าลดหย่อน/ยกเว้น ที่ใช้สิทธิลดหย่อนรวมกัน เช่น กลุ่มการออมและการลงทุนรวมกันไม่เกิน 500,000 บาท หากไม่ต้องการให้ระบบคำนวณอัตโนมัติ คุณต้องคำนวณค่าลดหย่อน/ยกเว้นแต่ละประเภทโดยไม่เกินสิทธิ และกรอกตัวเลขเอง
 3. เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 4. เงินสะสมกองทุนบำเหน็จบำนาญ (กบข.)
 5. เงินสะสมกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน
 6. เงินค่าชดเชยที่ได้รับตามกฎหมายแรงงาน (กรณีนำมารวมคำนวณภาษี)
 7. เงินสะสมกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
 8. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
 9. เบี้ยประกันชีวิต
 10. เบี้ยประกันสุขภาพ
 11. เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ
 12. ค่าซื้อหน่วยลงทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
 13. ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม SSF
 14. เงินลงทุนในหุ้น หรือการเป็นหุ้นส่วนเพื่อจัดตั้ง หรือเพิ่มทุนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม และได้จดแจ้งการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม
 15. ลดหย่อยภาษีจากการลงทุน จ่ายภาษีออนไลน์

กลุ่มที่ 3 ค่าลดหย่อน/ยกเว้น จากสินทรัพย์และมาตรการนโยบายภาครัฐ

 1. ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารที่อยู่อาศัย
 2. เงินบริจาคพรรคการเมือง
 3. ค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตร
 4. ค่าลดหย่อนตามมาตรการรัฐ

กลุ่มที่ 4 เงินบริจาค

 1. เงินบริจาคสนับสนุนการศึกษา/สถานพยาบาล/สภากาชาดไทย/อื่น ๆ
 2. เงินบริจาค
 3. เงินบริจาค ลดหย่อนภาษี
ยื่นภาษีออนไลน์

หลังจากนั้นระบบจะทำการคำนวณค่าใช้จ่ายและลดหย่อนภาษีออกมาเป็น “เงินได้สุทธิ” ซึ่งจะถูกนำไปคำนวณภาษี อย่างไรก็ตาม ตามอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2564 เงินได้สุทธิ 1-150,000 บาท จะได้รับการยกเว้นภาษีหรือไม่ต้องเสียภาษี และหากระบบระบุว่า “ยอดภาษีสุทธิเกิน ชำระไว้เกิน” ผู้ ยื่นภาษีออนไลน์ สามารถขอคืนได้

9. ในขั้นตอนตรวจสอบข้อมูล

ระบบจะสรุปข้อมูลเงินได้หักลบด้วยรายการลดหย่อนภาษีทั้งหมด “เพื่อคำนวณภาษีที่ต้องชำระ” ซึ่งท่านสามารถคลิก “ดูวิธีการคำนวณ” ได้ เพื่อตรวจสอบที่มาของตัวเลขดังกล่าวและเพื่อตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง

ยื่นภาษีออนไลน์

10. การยืนยันข้อมูล

เป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังจากกรอกข้อมูลยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90/91 เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถเลือกพิมพ์แบบบันทึกร่าง หรือ กดยืนยันเพื่อส่งแบบยื่นภาษี 2564 ได้ทันที ถ้าหากต้องการขอคืนภาษีเนื่องจากชำระภาษีเกิน ให้เลือกช่องทางโอนเข้าพร้อมเพย์ หรือตามวิธีที่กรมสรรพากรประกาศในแต่ละปีได้

บุคคลธรรมดาที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ไม่ทันตามเวลาที่กำหนด

ท่านใดที่มีหน้าที่ในการยื่นแบบภาษีเงินได้ แต่ยื่นไม่ทันเวลาที่กำหนด ซึ่งอยู่ภายในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี จะต้องไปยื่นด้วยตนเองอีกครั้งที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา โดยจะต้องเตรียมเอกสารประกอบไปด้วย ดังนี้

 1. แบบฟอร์ม ภ.ง.ด.91 หรือ ภ.ง.ด.90
 2. หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)
 3. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการลดหย่อนภาษี เช่น หนังสือรับรองการจ่ายเบี้ยประกันชีวิต หนังสือรับรองการจ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ
 4. เอกสารยืนยันสิทธิค่าลดหย่อนบิดามารดา (ใบ ล.ย. 03)
 5. นอกจากเตรียมเอกสารเพื่อยื่นภาษีแล้ว จะต้องเตรียมเงินเพื่อชำระเงินภาษี และเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระ รวมทั้งค่าปรับตามกฎหมายสรรพากร ดังนี้

บุคคลธรรมดาที่ไม่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91

ผู้ที่มีรายได้ถึงเกณฑ์แต่ไม่ได้ยื่นแบบหรือยื่นไม่ทันเวลาที่กำหนด จะต้องได้รับบทลงโทษตามที่กรมสรรพากรกำหนด และจะต้องชำระภาษีย้อนหลัง ดังนี้

 1. ต้องระวางโทษค่าปรับไม่เกิน 2,000 บาท ตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร แต่สามารถขอลดค่าปรับได้
 2. ทั้งนี้ หากไม่มีเงินภาษีต้องชำระ ให้ชำระเพียงค่าปรับอย่างเดียว
 3. สำหรับผู้ที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 เพิ่มเติมภายหลังกำหนดเวลาการยื่นแบบ มีเงื่อนไขการชำระเงินและเสียค่าปรับดังนี้
 4. กรณีมีเงินภาษีต้องชำระ ให้ชำระเงินภาษี พร้อมเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระ โดยไม่ต้องเสียค่าปรับ
 5. กรณีไม่มีเงินภาษีต้องชำระ ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มและค่าปรับ
 6. ขั้นตอนยื่น ภ.ง.ด.90/91
 7. สำหรับใครยื่นแบบกระดาษไม่ทัน สามารถศึกษาขั้นตอนการยื่นแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร รวมถึงเอกสารและข้อมูลที่ต้องเตรียมพร้อมในการยื่นภาษี เพราะหากข้อมูลไม่ถูกต้อง ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไขและอาจเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับ

อ้างอิง

https://www.prachachat.net/finance/news-898823

https://efiling.rd.go.th/rd-cms/

Credit by : Ufabet