Centralized Exchange แลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์กลาง

Centralized Exchange แลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์กลาง

Centralized Exchange สำหรับนักลงทุนสกุลเงิน แบบดิจิตอล ส่วนใหญ่ การแลกเปลี่ยนสกุลเงิน แบบดิจิตอล แบบ centralized หรือเรียกว่ารวมศูนย์กลาง เป็นหนึ่งในเครื่องมือ ที่สำคัญที่สุดสำหรับการทำธุรกรรม การแลกเปลี่ยน สกุลเงินแบบดิจิตอล แบบรวมศูนย์ เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ ที่ใช้ในการซื้อ และขายสกุลเงิน แบบดิจิตอล เป็นวิธีการทั่วไป ที่นักลงทุนใช้ในการซื้อ และขายการถือครองสกุลเงินแบบดิจิตอล Centralized Exchange คือ นักลงทุนบางคน อาจพบว่าแนวคิดของการแลกเปลี่ยนแบบ “centralized” นั้นค่อนข้างทำให้เข้าใจผิด เนื่องจากสกุลเงินแบบดิจิตอล มักถูกเรียกว่า “กระจายอำนาจ” การแลกเปลี่ยนประเภทนี้จะ ” centralized หรือ การรวมศูนย์กลาง ” หมายความว่าอย่างไร และเหตุใดการแลกเปลี่ยนเหล่านี้ จึงมีความสำคัญต่อความสำเร็จ ของอุตสาหกรรมสกุลเงินแบบดิจิตอลโดยรวม นั่นก็คือ การใช้บุคคลที่สามมาเข้าร่วมในส่วนนี้ ผู้ลงทุนจะเห็นในคำว่า “การแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซี่แบบ centralized ” แนวคิดของการรวมศูนย์ หมายถึง การใช้คนกลาง หรือบุคคลที่สาม เพื่อช่วยในการทำธุรกรรมทางการเงินตรา แบบดิจิตอลที่ผู้ซื้อ และผู้ขายต่างไว้วางใจ […]