DeFi ความหมายของ Decentralized Finance

DeFi ความหมายของ Decentralized Finance

DeFi Decentralized finance หรือ การเงินแบบกระจายอำนาจ คือ การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีทางการเงินโดยมีรากฐานมาจาก การจดบัญชีแบบกระจาย ซึ่งมีความปลอดภัย สำหรับการใช้งานโดยคริปโตเคอร์เรนซี่ โดยระบบนำจะเอาการโดยธนาคารและสถาบันต่างๆออก ไปว่าจะเป็นการควบคุม เงิน ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน หรือการให้บริการทางการเงิน สิ่งที่ให้ DeFi มีความน่าสนใจสำหรับผู้บริโภคมีดังต่อไปนี้: DeFiไม่มีการคิดค่าปรับหรือค่าบริการที่ธนาคารหรือสถาบันทางการเงินคิดเงินเพิ่มเมื่อใช้บริการ คุณเก็บรักษาเงินไว้ใน wallet แบบดิจิตอลที่มีความปลอดภัย แทนที่การเก็บเงินไว้ในธนาคาร ไม่ว่าใครก็ตามที่มีอินเตอร์เน็ต สามารถใช้งานระบบนี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องขออนุญาต คุณสามารถย้ายเงินได้ภายในเวลาไม่กี่นาที หรือ ไม่กี่วินาที Decentralized finance หรือDeFi ใช้เทคโนโลยีใหม่ ทำให้ไม่ต้องใช้บุคคลภายนอกในการทำธุรกรรมทางการเงินองค์ประกอบของDeFi นั้นประกอบด้วย stablecoins, ซอฟท์แวร์, และ ฮาร์ดแวร์ ที่มีส่วนช่วยในให้เกิดการพัฒนาแอพพลิเคชั่นต่างๆโครงสร้างภายในของDeFi และ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ยังอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนา และ ยังมีข้อถกเถียงอยู่ ทำความเข้าใจ Decentralized Finance (DeFi) เพื่อที่จะทำความเข้าใจ decentralized finance และวิธีทำงานของมัน จะเป็นการดีอย่างมากหากคุณทำความเข้าใจความแตกต่างของว่า centralized finance […]